۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۶۴۳۲۶ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۴ دسته: انرژی
۰

زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به هیئت وزیران، از ایشان خواست تا هرچه سریعتر نسبت به افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف برق اقدام کنند. در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی ارسال شده، جداول تعرفه‌های جدید برق نیز تهیه و ارائه شده است.

به گزارش مسیر اقتصاد رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه ای که به همراه یک گزارش سیاستی حاصل جلسات کارشناسی این کمیته و بررسی تجربیات جهانی به هیئت وزیران ارسال شد، عامل اصلی بحران خاموشی برق را تشریح کرد.

بر اساس گزارش مذکور، آمارها نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از مصرف برق در زمان اوج بار، مربوط به بخش خانگی است. بنابراین می‌توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل گیری بحران برق به شمار آورد. در این میان، ۲۰ درصد از مشترکین خانگی ۴۲ درصد از مصرف برق را به خود اختصاص داده اند؛ که می توان از آنها تحت عنوان مشترکین پرمصرف یاد کرد.

طبق این نامه، ضروریست وزارت نیرو و در سطح بالاتر هیئت وزیران به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه، به منظور حل بحران خاموشی در سال های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه صرفا برای پله‌های بالای مصرف را در دستور کار قرار دهد.

توافق مجلس و وزارت نیرو بر افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف

در انتهای گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی، بر اساس توافق صورت گرفته میان مجلس و وزارت نیرو، ۶ جدول تعرفه جدید برق پیشنهاد شده که می تواند مورد استفاده وزارت نیرو جهت تغییر تعرفه برق با تمرکز بر پله های بالای مصرف و مشترکین پرمصرف برق قرار بگیرد:

تعرفه برق مناطق عادی و ماه ­های غیرگرم مناطق گرمسیر: الگوی مصرف ماهیانه برابر ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰ ۴۹۰ ۴۹۰ ۰
مازداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۵۷۱ ۵۷۱ ۰
مازداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۲۲۴ ۱۲۲۴ ۰
مازداد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۲۲۰۳ ۲۲۰۳ ۰
مازداد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۲۵۳۱ ۴۵۰۰ ۱۹۶۹
مازداد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۳۱۸۴ ۷۰۰۰ ۳۸۱۶
مازداد بر ۶۰۰ ۳۵۱۱ ۸۰۰۰ ۴۴۸۹

تعرفه برق مناطق گرمسیر ۴: الگوی ماهیانه مصرف برابر ۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰ ۳۹۳ ۳۹۳ ۰
مازداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۴۵۸ ۴۵۸ ۰
مازداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۸۱۶ ۸۱۶ ۰
مازداد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ ۰
مازداد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۸۷۸ ۱۸۷۸ ۰
مازداد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۲۴۴۹ ۴۵۰۰ ۲۰۵۱
مازداد بر ۶۰۰ ۲۹۳۹ ۸۰۰۰ ۵۰۶۱

تعرفه برق مناطق گرمسیر ۳: الگوی ماهیانه مصرف برابر ۱۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰۰ ۴۰۸ ۴۰۸ ۰
مازداد ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ۱۰۶۳ ۱۰۶۳ ۰
مازداد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۸۷۸ ۴۵۰۰ ۲۶۲۲
مازداد ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲۰۴۲ ۴۵۰۰ ۲۴۵۸
مازداد ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ۲۲۰۳ ۷۰۰۰ ۴۷۹۷
مازداد ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ۲۳۶۸ ۷۰۰۰ ۴۶۳۲
مازداد بر ۶۰۰۰ ۲۵۳۱ ۸۰۰۰ ۵۴۶۹

تعرفه برق مناطق گرمسیر ۲: الگوی ماهیانه مصرف برابر ۲۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰۰ ۳۶۰ ۳۶۰ ۰
مازداد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ۸۱۶ ۸۱۶ ۰
مازداد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ۱۳۸۸ ۴۵۰۰ ۳۱۱۲
مازداد ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۱۷۱۴ ۴۵۰۰ ۲۷۸۶
مازداد ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ۲۰۴۲ ۷۰۰۰ ۴۹۵۸
مازداد ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ۲۲۰۳ ۷۰۰۰ ۴۷۹۷
مازداد بر ۶۰۰۰ ۲۳۶۸ ۸۰۰۰ ۵۶۳۲

تعرفه برق مناطق گرمسیر ۱: الگوی ماهیانه مصرف برابر ۳۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰۰ ۱۶۴ ۱۶۴ ۰
مازداد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۸۱ ۱۸۱ ۰
مازداد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ۱۹۶ ۱۹۶ ۰
مازداد ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۸۱۶ ۴۵۰۰ ۳۶۸۴
مازداد ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ ۱۴۷۰ ۴۵۰۰ ۳۰۳۰
مازداد ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ۱۸۷۸ ۷۰۰۰ ۵۱۲۲
مازداد بر ۶۰۰۰ ۲۲۰۳ ۸۰۰۰ ۵۷۹۷

تعرفه برق همه مناطق در ماه­ های غیرگرم سال: الگوی ماهیانه مصرف برابر ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه

متوسط انرژی مصرفی ماهیانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلووات ساعت فعلی (ریال) قیمت پایه هر کیلووات ساعت پیشنهادی (ریال) تفاوت (ریال)
۰ تا ۱۰۰ ۴۹۰ ۴۹۰ ۰
مازداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۵۷۱ ۵۷۱ ۰
مازداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۲۲۴ ۱۲۲۴ ۰
مازداد ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۲۲۰۳ ۴۵۰۰ ۲۲۹۷
مازداد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۲۵۳۱ ۷۰۰۰ ۴۴۶۹
مازداد ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۳۱۸۴ ۷۰۰۰ ۳۸۱۶
مازداد بر ۶۰۰ ۳۵۱۱ ۸۰۰۰ ۴۴۸۹

متن نامه زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به قرار زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ ۲۰ درصد از مشترکین بخش خانگی برق به دلیل مصرف بیش از حد میانگین، ۲ برابر سایر مردم از یارانه پنهان برق بهره مند می شوند.

عامل اصلی که باعث شده این مشترکین در بخش خانگی تمایلی به کنترل مصرف برق خود نداشته باشند، ارزان بودن قیمت برق برای آنها و اعطای برق یارانه‌ای به پله های بالای مصرف و مصارف بی رویه است. بنابراین اتخاذ سیاست مناسب در قیمت‌گذاری و اصلاح تعرفه برق، اقدامی است که طبق تجربیات جهانی، می تواند در کاهش مصرف این مشترکین اثرگذار باشد و بحران خاموشی برق در زمان اوج بار را مرتفع نماید؛ اصلاحی که باید با تمرکز بر مشترکین پرمصرف برق انجام شود و لازم نیست عموم جامعه را در بر گیرد.

با این اوصاف، ضروری است وزارت نیرو و در سطح بالاتر هیئت وزیران به عنوان نهاد تصمیم گیر در این زمینه، هرچه سریعتر به منظور حل بحران خاموشی در سال های آتی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به عموم مردم و تولیدکنندگان و همچنین اصلاح اقتصاد صنعت برق، افزایش تعرفه صرفا برای پله‌های بالای مصرف را در دستور کار قرار دهند.

در گزارش سیاستی ۹۷۰۶۰۱ کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس تحت عنوان «بررسی ابعاد و آثار حل بحران خاموشی برق از طریق اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی» که به پیوست تقدیم می گردد، ضمن واکاوی ابعاد این مسئله، جدول دقیق تغییر تعرفه پله‌های بالای مصرف برق مبتنی بر مطالعات دقیق میدانی نیز تهیه شده است که می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد و جهت استحضار و استفاده، خدمت جنابعالی ارائه می شود.

امید است که تصمیم گیری سریع در این زمینه، شرایط را برای حل بحران خاموشی برق و دیگر موارد مهم مذکور در سال‌های آتی فراهم آورد.

گزارش سیاستی از اینجا قابل دریافت است.جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.