۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در نشست «مدل مطلوب حکمرانی بر شرکت های دولتی؛ متمرکز یا غیرمتمرکز» مطرح شد

شرکت های دولتی قادر به انجام وظایف حاکمیتی هستند؟

در نشست «مدل مطلوب حکمرانی بر شرکت های دولتی؛ متمرکز یا غیرمتمرکز» که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار گردید، انتقادات متعددی به مدل کنونی ادا ...

در نشست «نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد» مطرح شد

نقش و ماموریت اصلی دولت در اقتصاد با ابهام قانونی مواجه است

در نشست «نقش و مأموریت شرکت های دولتی در اقتصاد» که با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط برگزار گردید، در خصوص تعریف تصدی و حدود دخالت دولت در اقتصاد صحب ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon