افزایش قیمت انرژی تنها برای مشترکین پرمصرف توجیه دارد

با توجه به بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضروری است تا برای عادلانه ­تر کردن یارانه انرژی برای مردم و کنترل مصرف انرژی، تنها مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت در بودجه 97 مواجه شوند؛ در این شرایط میزان یارانه پنهان انرژی پرمصرف ها نیز کنترل شده و از حد معینی تجاوز نخواهد کرد.