ثبت رکورد ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی و لزوم تدبیر بازار مرغ

مطابق با آمارهای ارائه شده توسط سامانه سماصط، در دی ماه سال جاری 152 میلیون قطعه جوجه‌ریزی برای پرورش جوجه گوشتی توسط مرغداران انجام شده که یک رکورد محسوب می‌شود. به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و کاهش تولید گوشت مرغ در سال آینده، ضروری است دولت تدابیر لازم برای مدیریت هوشمندانه بازار را مبتنی بر این افزایش تولید اتخاذ نماید.