رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی از مسیر تراز کردن تجارت با کشورها

سید حسن محفوظی مدیر گروه تولید و تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی را پیش‌نیاز اساسی توسعه تجارت، ورود سرمایه و تعامل راهبردی با کشورها عنوان کرد و افزود: رسمیت بخشی به نظام پرداخت خارجی باید از مسیر تراز تجاری شدن با کشورها دنبال شود تا تحریم ناپذیری، شفافیت و امکان حکمرانی را به شکل همزمان محقق کند.