«پیش‌بینی پذیری» برای مرجع شدن بازار رسمی ارز ضروری است

علیرضا گچ‌پز زاده معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، ضمن انتقاد از اینکه ابزارهای تحقق مرجعیت در بازار ارز به درستی درک و استفاده نشده است، افزود: بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ، با مدیریت مناسب بازار ارز، شرایط را برای تحقق پیش‌بینی پذیری و ایجاد اطمینان در فعالین اقتصادی فراهم کند.