هدف مرکز مبادله محدود کردن بازار غیر رسمی ارز است

علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، یکی از مهمترین اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تامین همه نیازهای ارزی مشروع به منظور کوچک سازی بازار غیر رسمی عنوان کرد و افزود: «تامین مالی ارزی پروژه‌های داخلی» و «پوشش ریسک فعالین تجاری» نیز دو هدفی است که قصد داریم از طریق ابزارسازی در این مرکز محقق کنیم.