مصرف ۷ درصد از کل برق توسط ۰.۲ درصد از مشترکین پرمصرف

بیش از ۲۰ درصد از مصرف کل برق در مناطق عادی، مربوط به مشترکین بالای ۶۰۰ کیلووات ساعت است که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می‌کنند. همچنین ۷ درصد از کل مصرف برق به مشترکین «بسیار پرمصرف» با مصرف بالای ۶۰۰۰ کیلووات ساعت (20 برابر الگوی مصرف) تعلق دارد که تقریبا 0.2 درصد مشترکین را شامل می‌شوند. به بیان دیگر ۶۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف معادل ۲ میلیون مشترک با مصرف متعارف ۲۵۰ کیلووات ساعت در ماه، برق مصرف می‌کنند.