نقش شرکت های دولتی به عنوان سفیران اقتصادی کشورها

شرکت های دولتی جایگاه ویژه ای در تعاملات اقتصادی کشورها دارند. این بنگاه ها از طریق نمایندگی دولت در توافقات تجاری دوجانبه، ارتباط و تجارت با شرکت های دولتی همسو در سایر کشورها و همکاری با شرکت‌های خصوصی چند ملیتی در توزیع جهانی، نقش خود را در اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌کنند.