نسخه الکترونیکی «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» منتشر شد

در کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» به ارزیابی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پروژه های مصوب 10 دستگاه منتخب پرداخته شده است.