پیشنهاد ۱۰ اقدام جهشی و اولویت‌دار «اقتصاد مقاومتی» به وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارزیابی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نمره 22 از 100 دریافت نموده است؛ این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۲۲ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است. بنابراین به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، 10 اقدام جهشی و اولویت دار به این وزارتخانه پیشنهاد شده است تا در میان پروژه های مصوب این دستگاه قرار گیرد.