نمره نهاد مدیریت و برنامه ریزی کشور در اقتصاد مقاومتی ۲۵ از ۱۰۰ است

بررسی پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی که نهاد مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل می دهند، نشانگر آن است که از لحاظ تطبیق پروژه ها با الگوی اقتصاد مقاومتی، نمره دو سازمان 25 از 100 است. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای دو سازمان مذکور، به میزان 25 درصد به «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی توجه شده است.