بانک مرکزی اقدام قابل توجهی در اقتصاد مقاومتی نداشته است/ پیشنهاد ۱۲ اقدام

بررسی پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» این حوزه نشان می دهد که این نهاد مهم و اثرگذار، اقدام قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار نداشته و در این زمینه، نمره 1.6 از 100 دریافت نموده است. همچنین که تعداد پروژه های مصوب بانک مرکزی در ستاد از 5 پروژه در سال 1395 به 1 پروژه «جاری و معمولی» در سال 1396 کاهش یافته است. در این شرایط ضروری است بانک مرکزی، 12 اقدام جهشی و اولویت دار پیشنهادی را هرچه سریعتر در دستور کار قرار دهد؛ در غیر اینصورت «تحقق اقتصاد مقاومتی» در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور با چالش جدی مواجه خواهد بود.