اثرگذاری سازمان پیشرفت «نیتی آيوگ» در جهش هند

سازمان پیشرفت نیتی آیوگ در سه سال گذشته توانسته است تحولاتی را در بخش های صنعت و کشاورزی و همچنین کاهش فقر ایجاد کند و با توجه به سرمایه انسانی و اجتماعی هند، به خوبی از ظرفیت شهروندان در جهت توسعه کشور استفاده نماید.