بررسی ۲ سازوکار نظارتی و ۱۵۵ شاخص در ارزیابی اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد که هرچند دو سازوکار مشخص برای نظارت بر اقدامات دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی طراحی شده، اما تاکنون گزارشی در خصوص وضعیت عملکرد دستگاه ها بر اساس آن ارائه نشده است. همچنین شاخص های تدوین شده برای رصد اقتصاد مقاومتی، علاوه بر مشکلات کارشناسی، تاکنون مورد پایش قرار نگرفته است.