فرمانده اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟

در این گزارش به بررسی مهمترین فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، اعم از طراحی و تصویب پروژه های اولویت دار دستگاه ها، برنامه ها و بسته های مصوب، از زمان تشکیل تاکنون پرداخته شده است.