اولین ارزیابی رسمی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر شد

در اولین ارزیابی رسمی و کارشناسی اقتصاد مقاومتی، بر اساس 95 اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای 10 دستگاه منتخب و مقایسه آن با پروژه های مصوب دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رتبه بندی دستگاه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره 43.4 از 100 در صدر جدول قرار دارد. همچنین میانگین نمره اقتصاد مقاومتی 10 دستگاه منتخب برابر 18.3 است.