«انطباق نقشه ارزی و تجاری» تنها راه رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم

محمد امینی رعیا کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز را مسئله ای غیر اولویت دار دانست و گفت: رسمیت بخشی به نظام پرداخت، مسئله اصلی و اولویت دار حکمرانی ارزی کشور است؛ این مهم در شرایط تحریم، تنها از طریق انطباق نقشه ارزی و تجاری ممکن می شود که مقدمه ای برای بی اثر شدن و برداشته شدن تحریم خواهد بود.