انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است

مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، ضمن اشاره به اینکه در دنیای امروز مسائل اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل سیاسی و امنیتی پیدا کرده‌اند، افزود: امروز به این نیاز داریم که اهمیت اقدامات مربوط به امنیت غذایی، از جمله انطباق نقشه ارزی و تجاری، برای امنیت ملی کشور درک شود و متناسب با آن همه دستگاه‌های متولی، از جمله شورای عالی امنیت ملی نقش آفرینی کنند.