انطباق نقشه ارزی و تجاری نیازمند فرماندهی در راس دولت است

مسعود براتی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات»، مهمترین مشکل تحریم‌ها را افزایش هزینه انتقال منابع ارزی عنوان کرد و افزود: باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها، به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری حرکت کنیم تا نیازی به انتقال منابع ارزی از روش‌های پرهزینه و پرخطر نداشته باشیم. در این مسیر دیپلماسی اقتصادی فعال و تعامل سازنده با کشورهایی که خواهان تغییر نظم کنونی مبادلات بین‌الملل هستند و همچنین بهره‌مندی از یک فرمانده اقتصادی در راس دولت که ضمن درک اهمیت انطباق نقشه ارزی و تجاری، قابلیت ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها را دارد، بسیار حائز اهمیت است.