«عدم شفافیت» مهمترین نقص نظام پرداخت غیر رسمی و تراستی

سید محمدرضا موسوی کارشناس پول و بانک، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، عدم شفافیت و نبود قابلیت اعمال حکمرانی را مهمترین نقص شبکه پرداخت خارجی غیر رسمی فعلی عنوان کرد و افزود: ایجاد نظام پرداخت رسمی و همچنین رد گیری مبادلات ریالی مرتبط با شبکه تراستی ارزی، برای بهبود عملکرد در این زمینه ضروری است.