اقدامات لازم برای مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز

محسن بوالحسنی مدیرعامل صرافی توسعه صادرات، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران»، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را امری معمول در همه کشورها عنوان کرد و افزود: بازار رسمی ارز باید از جنبه‌های عمق بخشی، پذیرش عمومی، پیش‌بینی پذیری و ثبات در تعیین قواعد پیشرفت کند تا بتواند به جایگاه مرجعیت برسد؛ و در این مسیر حکمرانی ریال و نظارت هوشمند نیز بسیار حائز اهمیت است.