حکمرانی ارزی نیازمند نقش آفرینی نهادی مرتبط با سیاست خارجی است

مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین‌الملل، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، امکان ذخیره و استفاده از دارایی‌های خارجی را پیش‌نیاز اساسی حکمرانی ارزی عنوان کرد و افزود: بنابراین در حکمرانی ارزی پیش از هر چیز به نهادی مرتبط با سیاست خارجی نیاز داریم که متناسب با نیازهای مصرفی ایران، شرایط حاکم بر مبادلات خارجی و همچنین جزئیات تحریمی، بسته‌های پیشنهادی طراحی و اجرا کند.