اصلاح «ترتیبات ارزی» هزینه تامین غذای اساسی را کاهش می‌دهد

مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ایجاد «ثبات» و «رفع نیاز» را دو هدف اصلی حکمرانی ارزی مطلوب عنوان کرد و افزود: غذای اساسی بخش زیادی از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است که در صورت اجرای اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب و اجاره و احداث انبار در مبدا، قیمت تمام شده تامین آن به شدت کاهش می‌یابد و نیازهای ارزی آن با منابع ارزی کشور همخوانی بیشتری پیدا می‌کند.