متولی تامین ارز باید در حکمرانی ارزی مشارکت داده شود

علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ضمن تاکید بر اینکه سیاست ارزی باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد، گفت: مثلا اگر در زمان کمبود ارز، صنعتگران در صف اول قطع تامین ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی قرارگیرند، تولید کاهش خواهد یافت. رفع این نقیصه نیازمند آن است که وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تامین ارز کشور، در سیاستگذاری برای تخصیص ارز و اولویت بندی کالاهای وارداتی مشارکت داده شود.