شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایه‌گذاری» است

موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، مهمترین شاخص ارزیابی حکمرانی ارزی را «تقویت سرمایه‌گذاری و تولید» عنوان کرد و افزود: ایجاد یک نهاد فرادستگاهی برای مدیریت و هماهنگی حکمرانی ارزی و به طور خاص تعیین سقف سالانه ارز برای مصارف دستگاه‌های مختلف، برای بهبود حکمرانی ارزی ضروری است.