ایجاد «ترازنامه ارزی» پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب

حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا»، ایجاد ترازنامه ارزی را پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب دانست و افزود: یکی از مهمترین نقاط ضعف حکمرانی ارزی کشور، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در اجرای سیاست‌های ارزی است.