تثبیت نرخ اسمی ارز با پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز همخوانی ندارد

محسن یزدان پناه کارشناس حوزه پولی و بانکی، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تاکید بر اهمیت ویژه سیاستگذاری ارزی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، گفت: در شرایط افزایش نیازهای وارداتی و خروج سرمایه گسترده، تثبیت نرخ ارز در بلندمدت شدنی نیست و این با پیش‌بینی پذیر بودن بازار ارز همخوانی ندارد.