مدیریت منابع و مصارف ارزی مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی است

محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، مدیریت منابع و مصارف ارزی را نقطه مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی هیچگاه ذخایر ارزی را فدای سیاست تثبیت نرخ ارز نکرده است و این تصور که با افزایش نرخ اسمی ارز، نرخ غیر رسمی افزایش پیدا نمی‌کند، بر اساس تجربه چندباره، منطبق بر واقعیت نیست.