سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است

تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران»، ضمن تایید اینکه در کوتاه مدت اعمال سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی قابل دفاع است، افزود: در بلندمدت به دلیل اینکه ناترازی‌های اقتصادی موجب تورم داخلی می‌شود، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند و سیاست تثبیت نرخ ارز شدنی نیست.