قابل کنترل نبودن «صرافی‌های تراستی» چالش اصلی رفع تعهد ارزی

حسین عطاالهی کارشناس اقتصادی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی برای تقویت سرمایه‌گذاری در تولید کشور، گفت: مهمترین چالش در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این است که مبادلات ایران به دلیل شرایط تحریمی، از کانال صرافی‌های تراستی انجام می‌شود که برای بانک مرکزی شفاف و قابل کنترل نیست.