کنترل همزمان مقداری و قیمتی در حوزه ارز شدنی نیست

مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به ضرورت وجود پویایی و رویکرد اقتصادی در طراحی فرآیندهای ارزی واردات، کنترل‌های ارزی چون ثبت سفارش، تخصیص و پیمان سپاری را سیاستی کوتاه مدت عنوان کرد و افزود: کنترل‌های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. با این حال مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری، کنترل قیمتی هم می‌کنیم درحالیکه این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه به‌کارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‌اند.