نتیجه سیاستگذاری ارزی غلط، رکود در تولید داخلی و صادرات است

صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه، با اشاره به اینکه نتیجه سیاستگذاری غلط ارزی، رکود در تولید داخلی و صادرات است، تغییرات مستمر و عدم ثبات در قوانین و مقررات را یکی از مصادیق سیاستگذاری غلط عنوان کرد و افزود: عدم تخصیص ارز برای تولیدکنندگانی که طرح توسعه‌ای دارند، تولید خود را افزایش داده‌اند و بازار هدف صادراتی بزرگتری را به دست آورده‌اند، یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید است که سیاستگذار باید راهکاری برای آن در نظر بگیرد.