مشاغل تنها ۵ درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین می‌کنند

در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی 4 درصد و نصف مالیات بر حقوق بوده است در حالی که مشاغل سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین با وجود افزایش بیش از 2 میلیونی مودیان مالیاتی در 2 سال اخیر، که عمدتا در بخش مشاغل قرار دارند، سهم این بخش از کل درآمدهای مالیاتی افزایش نیافته و در حدود 5 درصد تثبیت شده است.