تعارض منافع در سازمان راهداری مانع بهبود بهره‌وری حمل و نقل جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دچار موقعیت تعارض منافع است. مسئولیت تنظیم‌گری بخش حمل و نقل جاده‌ای در حالی به این سازمان سپرده شده است که همزمان ماهیت شرکتی داشته و بر اساس معیارهایی که وابسته به درآمد این سازمان است ارزیابی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه حمل و نقل جاده‌ای نابهره‌ور و پرهزینه‌تر انجام شود، درآمد سازمان راهداری بیشتر خواهد بود و عملکرد آن بهتر ارزیابی می‌شود.