آیا طرح مصوب مالیات بر عایدی سرمایه کارایی لازم را دارد؟

جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به مالیات بر سوداگری در اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان رفت. مقابله با سوداگری زمانی محقق می‌شود که طراحی قانون آن از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. اما به دلیل اعطای معافیت‌های متعدد، نا به جا و بزرگ، نرخ ناکافی و غیر بازدارنده، اصل قرار دادن اجرای قانون به پیاده‌سازی بستر اجرایی و برخی چالش‌های دیگر در طرح مصوب مجلس، احتمال کارایی این پایه مالیاتی و تحقق اهداف مدنظر برای آن کاهش یافته است. با این حال، همین طرح فرصت مناسبی برای پایه‌گذاری مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و اصلاحات لازم پس از اجراست، مشروط به آنکه رویکرد سازمان مالیات به این پایه مالیاتی درآمدی نباشد و مالیات بر عایدی سرمایه را با اهداف تنظیم گرانه پیاده سازی نماید.