کدام الگوی نهادی برای توسعه سواحل مکران کارساز است؟

به منظور توسعه سواحل مکران، از سال 98 شورایی در معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شد که پس از یک سال به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردید و در سال 1401، مجددا به معاونت اول ریاست جمهوری بازگشت. اخیرا نیز بحث تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، در حال بررسی است. با این حال، تشکیل این نهادها تاکنون منجر به پیشرفت مشخصی نشده و پاسخ به این سوال که برای توسعه سواحل مکران و جامع تر از آن توسعه اقتصاد دریا، کدام الگوی نهادی می تواند کارساز باشد، بحثی است که کماکان بین کارشناسان و سیاستگذاران در جریان بوده و به جمع بندی نرسیده است.