گرانی فعلی مرغ نتیجه توقف یک‌هفته‌ای جوجه‌ریزی در بهمن ۱۴۰۱

زیان ماهانه 1000 میلیارد تومانی مزارع مرغ مادر به عنوان تامین و تولیدکننده جوجه گوشتی بعد از حذف ارز ترجیحی و عدم حمایت دولت از این بخش باعث توقف تولید یک هفته‌ای جوجه گوشتی در مزارع مرغ مادر در اواخر بهمن سال گذشته شد. این مسئله با کاهش 25 میلیون قطعه جوجه‌، زمینه کمبود گوشت مرغ و افزایش قیمت این محصول پروتئینی را فراهم کرد. در حال حاضر نیز تصمیم به واردات 50 هزار تن گوشت مرغ گرفته شده است که دولت می‌توانست با حمایت از گله‌های مرغ مادر و برنامه‌ریزی مناسب، از وقوع این مسئله جلوگیری نماید.