اتحادیه پایاپای آسیایی بستر تسهیل ۶ میلیارد دلار از تجارت ایران

راه‌اندازی نهادهای پایاپای‌سازی چندجانبه وجوه تجاری از جمله مهمترین ابزارها برای تسهیل مبادلات مالی مربوط به تجارت خارجی است. یکی از این نهادها، اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) است که ایران نیز در آن عضویت دارد. بررسی آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که ظرفیت پایاپای‌سازی 6 میلیارد دلار از مبادلات تجاری ایران با کشورهای هند و پاکستان در سال 1401 از مسیر نهاد ACU وجود داشته است.