انعقاد ۸.۲ هزار میلیارد یوآن سوآپ ارزی توسط چین تا سال ۲۰۱۹

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی چین به عنوان بخشی از برنامه بین‌المللی‌سازی ارز ملی چین، به طور فعال به دنبال امضای موافقتنامه‌های دوجانبه سوآپ ارز با سایر بانک‌های مرکزی بوده‌است. بانک مرکزی چین تا سال 2019 تعداد 37 موافقتنامه سوآپ ارزی به ارزش 8.2 هزار میلیارد یوآن منعقد کرده است.