حمایت گلخانه‌ای از اقتصاد دانش بنیان کارا نیست/ بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان مالیات متولی اصلی

چهارمین نشست از سلسه نشست‌ «اقتصاد دانش بنیان؛ چیستی، موانع و الزامات» دوشنبه 9 آبان با موضوع «سازکارهای حمایتی و انگیزشی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در مورد اقتصاد دانش بنیان و نقد و بررسی آن‌ها، مدل‌های موجود و مطلوب حمایت از تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور با حضور ذینفعان و بازیگران این حوزه تشریح شد.