ارتقاء پالایشگاه‌های کشور و افزایش ضریب پیچیدگی نلسون

در حال حاضر بیش‌ترین ضریب پیچیدگی نلسون مربوط به پالایشگاه‌های اراک، تهران و تبریز با مقادیر 10.1، 6.3 و 6.3 است؛ در حالی‌که متوسط ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های آمریکا برابر 11 است. افزایش ضریب پیچیدگی و ارتقای تجهیزات پالایشگاه‌های کشور به منظور «افزایش حاشیه سود»، «تولید محصولات راهبردی» و «کاهش آلودگي‌های محیط زیستی» ضروری است.