سهولت در پرداخت‌های فرامرزی کشورهای عربی به کمک سامانه بونا

سامانه بونا به عنوان سامانه تسویه و پرداخت چندارزی در سال 2020 و توسط صندوق پول عرب (AMF) راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، تسهیل جریان مالی تجارت میان کشورهای عربی افزایش سهم پول‌های محلی در پرداخت‌‌های منطقه‌ای و تقویت همگرایی و یکپارچگی اقتصادی و مالی کشورهای عربی است.