بانک آینده ۱۰۰ برابر سقف قانونی به اشخاص مرتبط تسهیلات داده است

مانده تسهیلات و تعهدات بانک آینده به اشخاص مرتبط با خود در پایان سال 1400 به بیش از 83 هزار میلیارد تومان رسیده که 100 برابر سقف قانونی است. بانک آینده 70 درصد کل تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط اختصاص داده است.