قیمت خرید تضمینی کلزا باید بیش از ۲ برابر گندم باشد

علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت مناسب خرید تضمینی کلزا را بیش از 2 برابر قیمت خرید تضمینی گندم دانست و افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس بر ضرورت افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا تاکید دارد و این مسئله را از مسئولین پیگیری می‌کند. اگر قیمت خرید تضمینی کلزا از 15 هزار تومان کنونی افزایش پیدا نکند، کشاورزان انگیزه‌ای برای کاشت این محصول نخواهند داشت.