بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در دوران وفور درآمد نفت هم ضروری است

در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دولت‌ها هیچ گونه الزام قانونی برای پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان ایجاد نمی‌کنند و کلیه مبادلات ارزی را در یک بستر واحد یکپارچه می‌کنند. این درحالیست که برای کاهش آسیب پذیری از نوسانات ارزی، حتی در زمان وفور درآمدهای نفتی نیز لازم است اقداماتی همچون «الزام به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی» و «تفکیک میان مبادلات ارزی مرتبط با تجارت در بازار ثانویه و سایر مبادلات ارزی» در دستورکار قرار بگیرد.