سهام داری یک فرد ۷ برابر سقف قانونی؛ ریشه تخلفات بانک آینده

بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از 54 درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از 25 درصد از سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است.