تاثیر ۱۰۰ ساله درآمدهای نفتی بر سیاستگذاری ارزی در ایران

بررسی تاریخچه پیمان‌سپاری ارزی نشان می‌دهد این سیاست در ایران دارای زمینه‌ها و تبعات یکسانی بوده است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی تحت تأثیر نوسانات ارزی کشور از سال 1309 در مجلس شورای ملی تصویب شد و اجرای آن تا اوایل دهه 1350 شمسی ادامه پیدا کرد. اما افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 و بی‌نیازی دولت به ارزهای صادراتی موجب توقف اجرای آن شد.