آمار آژانس بین المللی انرژی در حوزه یارانه‌ها فاقد اعتبار است

آژانس بین‌المللی انرژی متناسب با ماهیت خود، در گزارش‌ها و موضع‌گیری‌ها بر یارانه «سوخت‌های فسیلی» تمرکز دارد و برای محاسبه یارانه‌ها، از روش شکاف قیمتی استفاده می‌کند. بررسی روش محاسبه یارانه توسط این آژانس نشان می‌دهد ویژگی‌های این روش و برخی فرضیات در آن، ارقام حاصل را غیر واقع‌بینانه می‌کند و لذا سیاستگذاران کشور نباید چنین آمار و ارقامی را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند.