درآمدهای کلان و غیرشفاف اتاق بازرگانی، بدون پاسخگویی

درآمد اتاق بازرگانی از محل حق عضویت و سهم از سود و درآمد دارندگان کارت بازرگانی، تا 1000 میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. این درآمد بر اساس قانون به اتاق اختصاص یافته و در مقابل آن وظایف متعددی به این تشکل خصوصی محول شده است. با این حال اتاق بازرگانی درخصوص شیوه هزینه‌کرد منابع سرشار درآمدی خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست. در این زمینه شائبه‌هایی درخصوص کسب سودهای کلان از بانک‌ها و انتقال آن به حساب‌های شخصی و همراه نمودن رسانه‌ها در پوشش تبلیغات نیز مطرح است.